Den amerikanska konstitutionen

Här följer en mycket snabb introduktion till USA:s grundlag; The American Constitution.

För många av de som på 1700-talet lämnade Europa – med envåldshärskande kungar, diktatur och slumpmässigt förtryck – innebar det nya landet en chans att befästa idén att makten ska utgå ifrån och tjäna folket. Inte tvärtom, som i det Europa man lämnat. Ibland de tretton första kolonierna fanns grundlagar som hade några av de centrala delar som dagens grundlag för hela USA har. De Tretton staterna representeras av de röda och vita banden i flaggan. De femtio stjärnorna representerar dagens 50 delstater. Stars and Stripes.

 

SEPARATION OF CHURCH AND STATE

För många av de som på 1700-talet kom till Amerika, hade kyrkan i hemlandet varit en förtryckare. Att staten inte ska kopplas till någon kyrka, var en viktig del.

 

HINDER MOT STATSKUPP

Enligt USA:s grundlag är Presidenten förbjuden att använda sin makt – via diplomatkår, militär och underrättelsetjänster – på amerikansk mark och mot amerikanska “personer”. Vilket är medborgare, de med uppehållstillstånd, och alla som vistas i USA. Även USA-medborgare utanför landet är skyddade från Presidentens makt. Därför sätts terrorister på Guantanamo. Bin Laden hade haft mer skydd om han äntrat USA.

 

DEN GENIALA LÖSNINGEN

I många länder svär medborgare i allmänhet, statstjänstemän och soldater i synnerhet, trohet till en ledare, staten eller landet. Problemet med detta är att det ger ledningen makt att ge vilka order som helst och tvinga folket lyda. Endast revolution kan avsätta en despot. Resultat blir att de starkaste tar makt. Att de sedan skulle dela med sig av makt är en naiv dröm.

Den demokratiska grunden för grundlagar, typ USA:s, är att grundlagen har fler skydd mot diktatur, och att: Trohetseden svärs till själva grundlagen. Varje order – som att använda militär, diplomatkår eller underrättelse – på amerikansk mark eller emot amerikanska personer, är emot grundlagen. En underordnad begår likaså brott mot grundlagen, genom att fullfölja en sådan order. Att slå larm, är då enligt själva den grundlag, alla svär trohet till.

Detta ska vara det Moment 22 som gör glidning till diktatur omöjlig. Även så fullföljd statskupp.

Trots det förekommer i USA att grundlagsvidriga order ges. Och dessutom följs. Till del på grund av att det kan vara gråzoner. Till del att de som får order, eller får vetskap om, ofta har sträng tystnadsplikt. Ibland fungerar inte författningsskyddet, vilket är mycket allvarligt och startar glidning från folkligt styre. Som skäl för dessa avvikelser, anges ofta akuta hot i form av terror och/eller krigshandlingar. Varje sittande administration, inklusive militär och underrättelse, vill inte att fienden ska lyckas just när de har ansvar.

(Enligt en Edward Snowden, en James Bamford, m.fl, är detta exakt vad som sker inom t.ex. NSA. Vilket är Presidentens redskap)

 

MAKTDELNING

I det gamla Europa kunde man ibland rösta fram sin kung. Det fanns ibland lite inflytande. Men dels måste man ofta tillhöra de övre skikten, men framförallt; det var en enda maktpyramid. “Härska genom att söndra” heter det ibland. Att tvärtom söndra statens makt i fler delar, är huvudtanken ibland fler länders grundlag. (Dock knappast den svenska, där t.ex. Konstitutionsutskottet inte har reell makt. Sverige har mer av den gamla modellen där man kunde rösta fram sin kung. Att svenske Kungen står över lagen, är en mycket viktig symbolisk signal för det gamla sättet. Att folk inte bryr sig, säger en del demokratisk kunskap)

I USA (m.fl. länder) är centralmakten uppdelad i lagstiftande, verkställande och dömande. Den dömande ska endast se till om Konstitutionen följs. Deras dom gäller som lag. Den lagstiftande är tänkt att representera en så stor del av folkliga viljor, som möjligt. Antal kongressledamöter i USA instiftas efter invånare. Den verkställande makten är tänkt att vara handlingskraftig. Dessutom finns Senaten, med två representanter för varje stat = 100.

USA har, liksom EU, mer makt per invånare i små stater, än i stora. En röst i Sverige, och i Wyoming, är mer värd än en i UK, Tyskland, och New York, Kalifornien,… Detta för att inte stora stater ska köra över små. Och var kanske ett sätt att få med de mindre staterna på tåget.

 

CHECKS and BALANCES

Central makt är uppdelad på tre. Plus delstater. Diverse funktioner där ett maktben måste godkänna ett annat. Den lagstiftande församlingen måste få sina lagar godkända av Presidenten. Hen måste få sina ministrar och ledare för myndigheter, godkända av lagstiftarna. Högsta Domstolen ska bara kolla om grundlagen följs, och har makt i sina beslut.

 

TERM LIMITS

Presidenten har mycket makt, är t.ex. Överbefälhavare. För att undvika cementering av verkställande makt, får Presidenten sitta max två omgångar; 8 år.

För att skapa långsiktig stabilitet, undvika kortsiktig politisk vinst och korruption, kan ledamöterna i Högsta Domstolen inte avsättas. Ämbetet ska vara det sista steget i en juridisk karriär. Presidenten utser HD:s ledamöter. Men kan sedan inte påverka dem. De ska också godkännas av lagstiftarna.

Konstitutionen kan inte ändras lika lätt och snabbt som i Sverige. Det tar många år, och måste godkännas av stor majoritet, vill minnas två tredjedelar, i alla delstater. Sedan tillbaks igen till Washington för nytt godkännande. Detta för att behålla stabilitet. USA har inte regeringskriser, ännu inte kupper på gatorna. Istället för gevär används Konstitutionen.

Varje delstat har sina egna politiska församlingar. USA var som EU är idag. En samling stater, där varje lokal regering också har en röst i EU centralt. I början var Presidentens makt mest utrikespolitik. Sedan har USA:s makt centraliserats. Precis som sker i EU idag. Kan diskuteras.

 

AMENDMENTS

First Amendment (tillägg) ger alla närmast obegränsad yttrandefrihet. Med få undantag.

Second Amendment kom till för att förhindra statskupp samt invasion från främmande makt. Varje försök skulle mötas av en beväpnad folkmilis. Idag finns allvarliga problem med “The Right to Bear Arms. Alldeles för många vapen hos kriminella och kanske kommer Second Amendment att på allvar diskuteras. Kanske höll tillägget USA fritt i begynnelsen?

Fourth Amendment förbjuder staten, lokal och central (Federal) att träda in i, och genomsöka folks hem och bilar. Samt att avlyssna telefon och läsa e-post. Undantag är akut skydd för folk och egendom. Vid t.ex. brand och misstankar om pågående brott, kan brandkår och polis träda in. Vi husrannsakan och avlyssning, ska domare ge godkännande.

Förutom diverse polismyndigheter, som är civila och lyder under lag, har delstatens Guvernör rätt att använda sitt National Guard inom sin stat.

OK, detta bara som några snabba punkter om en grundlag som hållit USA stabilt länge. Sedan finns andra svagheter. Att några få stora privata finansiella intressen styr “riksbanken”; Federal Reserve, samt betalar så mycket av valkampanjer. Men här finns några spärrar, av vilka organisationer som får stödja deltagande kandidat, samt ett lågt tak på när privata gåvor till politiker, ska få vara anonyma.

(Här är Sverige i skamklass. Även när gäller lobbying i allmänhet. Svensk politik är ju för de som betalar mest. Och media tiger. Varför rösta när politken är betald av hemliga krafter?)

Här har USA mycket mer öppenhet. Genom lag och genom praxis. Ändå har de liknande problem som Sverige.

 


Comments are closed.