Vad är NSA?

Den senaste veckan har det talats mycket om amerikanska NSA – National Security Agency. Här följer en enkel presentation av deras verksamhet som är signalspaning och utveckling av ny teknik. Det mesta taget ur minnet, hoppas inte för mycket omorganiserats sedan jag studerade dessa frågor.

HUVUDPERSONEN

Den amerikanske presidenten har utrikespolitik som främsta uppgift. Till sitt förfogande har hen diplomatkår; (Secretary of State – State Department), militär; (Secretary of Defense – Pentagon) och underrättelse; (National Security Advisor – White House samt Director of Central Intelligence som även är chef för och placerad på Central Intelligence Agency) Efter 11 september har dessutom Department of Homeland Security tillkommit.

BAKGRUND

Man kan säga att underrättelse generellt ligger i gränslandet mellan diplomati och militär. Den har två motsatta huvudinriktningar; att neutralt förstå vad som kommer att hända, samt ibland att partiskt påverka efter regerings order. När det gäller USA arbetar “Intelligence” ibland självständigt, ibland ihop med andra delar av “Government”,  ihop med andra stater, eller med privata företag. Underrättelse brukar utanför det egna landet, fysiskt placeras på diplomatiska beskickningar, eller ibland hemlandets militär, eller i egen regi. Med eller utan diplomatisk status. NSA-verksamhet finns spridd på många ställen.

Underrättelse brukar delas upp i långsiktig-politisk-strategisk (CIA) och kortsiktig-militär-taktisk (NSA) Den strategiska handlar om att söka förstå folks historia, avläsa stämningar, och förutsäga politiska trender. Ibland också att försöka påverka dessa skeenden. Den taktiska har sitt ursprung i sökandet efter militär kunskap om fiendens stridskapacitet.

Det finns dessutom särskilda avdelningar för att spåra säkerhetsrisker inom egna organisationer; kontraspionage, Counter Intelligence.

Idag sker allt på internet, även fiendens krigande, varför vanligt folks göranden sugs upp när signalspaning letar fiender. Det förändrar ett NSA:s spelplan, från att bara handskas med militära fienden, till att söka fienden i samma digitala värld, där vanligt folk vistas. Att fienden dessutom ofta är civil i form av jihadister, förstärker denna nya situation. Du och jag befinner oss där säkerhetstjänster luskar. Även Ryssland, Kina, m.fl. kollar, och finns på vårt internet. Jorden har  blivit platt.

När den moderna tiden gav radar och radioteknik, började man kalla taktisk inhämtning för signalspaning; Signal Intelligence-SIGINT. I motsats till den strategiska öga-mot-öga; Human Intelligence-HUMINT. USA:s arme, flotta och flygvapen har alltid haft, och har fortfarande, sina egna organisationer för att lära om fiendens stridskraft, upprätthålla säkerhet och hitta säkerhetsrisker.

Eftersom grundlagen förbjuder presidenten att operera inom USA, har Federal Bureau of Investigation, FBI, avdelningar som arbetar med “National Security” inom USA. FBI är federal civil polismyndighet, lyder under Department of Justice, och har lagboken som chef. (Ska ha) Senare år har FBI även börjat arbeta mer aktivt utomlands. Som nämndes, finns nu även Homeland Security.

Den grundlagsstiftade brandmuren mellan polis och president, innebar förr att FBI och andra polisiära myndigheter inte hade mycket kontakt med CIA-NSA och andra underrättelsetjänster. Det var Konstitutionens avsikt, för att förhindra statskupp och polisstat. Underrättelse kunde ignorera lagbrott de råkade lära om. Inte minst om polisanmälan riskerade avslöja underrättelsearbete. Polis m.fl. hade inte alltid spioneri på sina radarskärmar och kunde missa sådant.

Efter 11 september höjdes många röster för att samlad förkunskap om attentatet fanns inom USA, men brist på samordning lämnade terroristerna fria. Nu har pendeln svängt, och fem miljoner medarbetare med säkerhetsklassning, har tillgång till mycket. Det var så en Bradley Manning och en Edward Snowden kunde få tag i så mycket. Tidigare hade mest de som mer direkt arbetade med ett fall, tillgång till detaljer.

HISTORIA

Så alla arméer har spionerat på fiendens kanoner. USA hade detta uppdelat mellan vapenslagen. Första världskriget gjorde USA mer internationaliserat, men även under andra världskriget hade Storbritannien mer erfarenhet och initiativ när det gällde spioneri i allmänhet. Inte minst efter kolonialtiden. USA var fortfarande mer fokuserat på inrikespolitik. Delstaterna mer självständiga. I början av USA var presidentens roll mest utrikespolitik. Ytterligare ett skäl att man inte ville ha hans soldater på egen mark, med risk de skulle vändas emot en. Senare blev USA mer och mer centralstyrt. Liknande utveckling som Europa genomgår.

Under andra världskriget samarbetade de allierade, även Sovjet, i Office of Strategic Services, OSS, som var den enande spionorganisationen. Även om United Kingdom var ledande så tog USA aktiv roll i OSS. Öppenheten till Sovjet varierade men var ofta stor. (Vilket gav Sovjet kunskap om västmakterna) OSS var ganska löst sammansatt, bildat under brinnande krig och mycket skedde ad hoc. Efter kriget lades OSS ned och USA stod utan central underrättelse. FBI skötte en del av dessa frågor.

KALLA KRIGET

Sovjet sågs som ett växande hot, och 1947 bildades CIA som arbetar med strategisk underrättelse. Dess chef är även Director of Strategic Intelligence, DCI, vilket är en funktion för att sammanställa och samordna all USA:s underrättelse. I första hand till presidenten som också är överbefälhavare, Commander in Chief. Varje dag sammanställs en rapport; President´s Daily Brief, som en del presidenter vill ha levererade varje morgon. Ibland av DCI själv. Hen arbetar också med att implementera presidentens order ut till säkerhetstjänsterna.

I Vita Huset är det annars presidentens National Security Advisor som har dagliga kontakter med i första hand DCI men också direkt med NSA:s chef och andra inom “The Intelligence Community”. Att lämna material till dessa dagliga rapporter är en viktig del av NSA:s mål. Även att utföra order från presidenten. Allt från långsiktiga order om forskning och utveckling, till att presidenten kan välja att övervaka känsliga händelser i realtid.

Under raiden mot Osama bin Ladens hemliga bostad i Pakistan, fanns många ur USA:s högsta politiska ledning församlade och kunde följa USA:s specialsoldater via direkt intern tevelänk. Fler liknande exempel följer under rubriken “James Bamford”. 

Annars är långsiktiga mål en intressantare del av NSA:s med fleras verksamhet. Mycket forskning och utveckling. Denna sker i allmänhet i samarbete med USA:s universitet, privata företag och på militärbaser. Dock är det mesta höljt i dunkel.

MEN SECRET SERVICE DÅ?

Secret Service har två helt olika uppgifter för att skydda USA. Att spåra upp falskmynteri, idag även t.ex. via kontokort. Samt, att sköta personskydd för presidenten m.fl. Secret Service utför i egen regi taktisk kunskapsinhämtning för dessa bägge funktioner. När specifikt hot uttalas mot presidenten, kan Secret Service själva utföra utfrågningar, även inom USA.

Jag nämnde strategisk, CIA, och taktisk, NSA, underrättelse. Men myndigheterna samarbetar, köper tjänster av varann, och ibland kan taktisk information, som flyttande av radarsystem, lösenord, radiofrekvenser, krypteringsnycklar,… lättare insamlas av CIA eller diplomat som i egen person kan luska hos fienden, eller stå på kaj och räkna lastbilar.

NSA är världsbäst på att samla in elektronisk information, och kan hjälpa ett CIA att få info om politiska konstellationer som håller på att bildas. Inom USA är FBI, och numer Homeland Security, ansvariga för säkerhetsfrågor och kan få hjälp av NSA. Enligt grundlagen är då FBI eller HS ansvariga, och NSA underleverantör.

Ett av NSA:s verkligt intressanta områden är som nämnt forskning och utveckling av ny teknik. Samt implementering av nya system. Det brukar vara radio, radar, data och liknande.  USA forskar på mänskligt beteende via IT. Som analys av hur folk använder tangentbord. Hur långt mellan klickanden, tryckanden,.. mer om denna viktiga del senare.

Sveriges motsvarighet är Försvarets Radioanstalt, FRA. Inte placerad inom försvaret, utan egen myndighet, vilken lyder under regeringen. Sovjets hette GRU, (det var GRU-officerare som körde lastbil genom Sverige och bemannade “fiskebåtar” i Östersjön) I UK heter de GCHQ och samarbetar mycket intimt med NSA. Även Kanadas, Australiens och Nya Zeelands signalspaning arbetar nära NSA. Övrigt samarbete sker med Natoländer och en del andra stater. Långsiktigt och kortsiktigt.

Då mycket av NSA:s forskning och utveckling gäller användande av satellit, utgår jag ifrån att NSA arbetar intimt med National Aeronautics and Space Administration, NASA. Fotograferande från satellit har länge varit av största vikt för att lära om militära fienden. Idag har satellitfoto, och dylikt, spritts till den öppna forskarvärlden och till oss vanliga. Som när vi går in på Google Earth. Ett exempel på hur strängt hemlig teknik först används av NSA, för att några decennier senare finnas för alla. Vi kan med vår smart-phone använda GPS och se satellitbilder. Vi kan fotografera med liten digitalkamera. Även video och ljud. Teknik som utvecklades för krig och spioneri. Denna teknikhistoria är till stora delar hemlig.

NO SUCH AGENCY  –  NEVER SAY ANYTHING  –  NSA

Så då äntligen till festföremålet: National Security Agency, bildat 1952. Presidentens redskap, placerat under försvarsministern. Större än CIA. Får ej operera inom USA, men har där forskning, utveckling, träning och analys. Har huvudkontor i Fort Meade och bygger datalagring i Utah. NSA-verksamhet finns över hela jorden, men en anledning till att de är så okända, anser jag vara att arbetet ofta är placerat inom andra verksamheter och utförs av andra aktörer. Plus då, att organisationen har mycket högt säkerhetstänk. Man kan även ställa en mer filosofisk fråga om dess verksamhet är helt deras egen eller integrerad i något större. Den höga säkerheten gör att litet finns skrivet och att en som jag, måste gissa mycket i denna text.

Det finns mycket skrivet om CIA, inte minst av f.d. anställda. Dels arbetar man med strategiska frågor där det inte är någon hemlighet att Nixon motarbetade Allende eller att USA är oljeberoende. Dels är diplomater och mången CIA-operative van att formulera sig. Social kompetens ingår i jobbet. Även i skrift. Mången NSA-analytiker, kodknäckare och inhämtare, är van att arbeta mer i tysthet. Hemligheterna; siffror-koder-frekvenser,…, är extremt hemliga när de är aktuella och ointressanta i historien. Kanske skäl att NSA, FRA, m.fl. SIGINT, förblir så hemliga. Annars kunde det vara kul att veta mer om ur den tekniska utvecklingen drevs.

 TESTA FIENDEN

Under kalla kriget var det vanligt att bägge sidor ville pröva fiendens stridskapacitet, genom att provocera fram reaktion. Signalspanarnas uppgift var då att kartlägga de radaranläggningar och den radiokommunikation som gick igång som svar. Detta skedde ofta genom att egna sidan flög rakt emot fiendens territorium. Ibland med jakt eller bombflyg, ibland endast med långsamt flygande propellerplan för signalspaning. Ibland skedde förfarandet på sjön, eller under vatten.

Om man stannade utanför fiendens territorium, var det inte spioneri. Det var som att sitta hemma och lyssna.  Gick man in i fiendens område, utanför ländernas avtal, var det spioneri och krigshandling. Den andra sidan kunde välja att anfalla med dödlig kraft. Den attackerande sidan kunde välja att hemlighålla och låta sina soldater dö utan att ens familjerna fick vetskap om hur.  Tillfångatagna kunde avrättas, utsättas för tortyr, hamna i fängelse för resten av livet. Eller skickas hem i spionutbyte. Eller ges ett liv i lyx och överflöd mot att de berättar vad de vet och/eller ställer upp på propaganda. Det är inga vanliga regler om rättvisa som gäller. Bara politikens lagar. Idag finns NSA:s Snowden hos ärkefienden Kina. Hans liv kan bli himmel eller helvete.

 JAMES BAMFORD

James Bamford, vars skrivande jag har att tacka för mycket kunskap om NSA, beskriver flera fall i sin bok Body of Secrets. Där berättas att NSA:s personal kan placeras ombord på flottans skepp och u-båtar. Ibland isoleras NSA från flottans besättning, av säkerhetsskäl. NSA har även egna mindre fartyg. Kan även operera på Air Force men har även eget flyg, då långsamt flygande propellerplan. Oftast obeväpnade, utan eskort. Även samarbete på land förekommer. Bamford beskriver fall från Vietnam där NSA kunde finnas ibland stridande förband. (Bamfords bok kom före drönarna, som med stor sannolikhet används av NSA)

Att använda de andra vapenslagen som plattform för spaning, ger också NSA-folk och operationer, möjlighet att ha reguljär militär som täckmantel. Även inför anhöriga. Teknisk utrustning som är nyutvecklad, kanske fortfarande svårskött och fortfarande hemlig, kan skötas av NSA-folk, som har ett högre säkerhetstänk. Efter några år kan samma utrustning ges till ordinär militär.

En ganska säker gissning är att GPS är ett system som designades inom NSA, användes i hemlighet i flera år, och sedan gavs till vanlig militär. För att senare komma till oss i allmänheten. Varför släppa till allmänheten? Tja, GPS är ju ett ypperligt sätt för NSA m.fl. att hålla koll på fienden. D.v.s. om de använder diverse appar. De ger inte bara fienden info om var hen är, även ett NSA kan ju kolla. Även när fienden inte kollar själv. Dessutom kan den som styr dessa system, även EU har ett, t.ex, stänga av systemen över valfria geografiska områden.

Bamford beskriver när USA:s U2-plan sköts ned över sovjetiskt luftrum. Detta var innan satelliter och U2, som fotograferade åt NSA, kunde flyga högt ovan ryskt luftvärn. När denna NSA-operation misslyckades i och med att planet besköts och tvingades nödlanda, beskriver Bamford hur presidenten i stort följde händelserna i realtid, och hoppades på att piloten skulle ta sitt giftpiller.

Under Kubakrisen var det NSA:s spionflyg som gav president Kennedy foton av kärnvapenförberedelser. Det var avgörande för Kennedys beslut. 

Bamford berättar också i boken Body of Secrets, hur NSA reste med en US Navy u-båt, för att koppla in sig på Sovjets undervattensledningar för teletrafik. När dessa var analoga, kunde man avlyssna de svaga magnetiska fält som bildades ikring. Bäst nära förstärkarna, som finns med jämna mellanrum på botten. Ledningens exakta position hittades med hjälp av ryssarnas skyltar ANKRING FÖRBJUDEN.

Ytterligare ett skäl att utveckla optiska fibrer, som svårligen kan avlyssnans.

För att lättare kunna signalspana på Sovjet, upprättade NSA en lyssningspost på den lilla ön Diego Garcia i Indiska oceanen. UK hjälpte till att förflytta ursprungsbefolkningen. Ofta med tvång. Detta är en av de värsta händelserna i Kalla kriget. Än idag vill flera ur befolkningen hem till sin ö. Ett folkrättsbrott som utfördes i tysthet, vilket visar hemlighetsmakeriet kring SIGINT.

Bamford beskriver även ett fall på internationell yta, där NSA i internationellt vatten på Medelhavet, lyssnade på bägge sidor i 1967 års krig mellan Egypten och Israel. Man hade operatörer som kunde arabiska och operatörer som kunde hebreiska. Med sina bandspelare och anteckningsblock. Till och med parternas flaggor på borden. Det var ombord på amerikanskflaggade NSA-båten USS Liberty. I stort obeväpnad, förutom handeldvapen och en kulspruta på däck, besköts NSA:s lyssningsfartyg på internationellt vatten av israeliskt jaktflyg. I flera raider efter noggrann identifiering.

Det ledde till dödsfall och skada på folk och skepp. Liberty, som inte var så långt från att sjunka,  rapporterade hem, och USA-flyg gick upp från ett hangarfartyg. Men president Johnson gav flyget order att återvända innan det hunnit fram. Händelsen hemlighölls, även för familjerna till de döda, i många decennier. De överlevande hade stränga order att inte berätta. Samtidigt registrerades hela förloppet av NSA-flyg i närheten. Något Libertys besättning inte kände till.

VARFÖR?

Varför gjorde presidenten så? Sovjet hade tidigare närmare relation till Israel. Efter 1967 blev USA närmaste allierad. Min gissning är att Johnson inte ville äventyra den utvecklingen, genom att avslöja beskjutningen i sig, och i värsta fall få eldstrid mellan amerikanskt och israeliskt stridsflyg. Istället offrades NSA:s signalspanare, översättare och besättning i hemlighet. Hade Johnson offentliggjort incidenten, så hade ett närmande till Israel blivit politiskt svårare. Sovjet hade kunnat stanna kvar närmare Israel. Sådan är politiken.

Bamford beskriver åtminstone ett eller två fler fall, där NSA-flyg skjutits ned av Sovjet, över främmande luftrum, besättningen dött och familjerna inte fått veta något.

FRA

Detta för oss till Sovjets nedskjutning 1953 av FRA:s DC3:a och nedskjutningen av den eftersökande Catalinan. Bägge befann sig över internationellt vatten i Östersjön, och var ingalunda spioner. De var långtifrån Sovjet och hade inte heller varit i främmande luftrum. Sovjet utförde två krigshandlingar mot obeväpnat flyg. Med åtta döda i DC3:an som följd. Sju enligt, numer, officiella uppgifter. Åtta man, enligt andra uppgifter. Fyra operatörer som signalspanade, deras chef, en pilot, en navigatör, plus en till:

Enligt, för mig, trovärdiga uppgifter på nätet, bl.a. intervjuer med vittnen, men som inte återfinns på Flygvapnets muséum över DC3:an, så hade planet även en amerikansk besättningsman. Han medförde en, för den tiden, högteknologisk utrustning för signalspaning. Han ska ha skött utrustningen själv.

Detta ger sken av att ha varit en NSA-“operative”. Precis som NSA kan färdas ombord på US Navy, bör de kunna arbeta ombord på vänligt sinnade länders  luftskepp. Nära samarbete förekommer mellan USA-UK-Kanada-Australien-Nya Zeeland. Att uppgiften om den amerikanske besättningsmedlemmen fortfarande inte är officiell, är inte så konstigt. Det kan ha varit skäl att svensk regering höll tyst om incidenten. Man bör ha undrat om Sovjet kände till NSA:s aktiva medverkan. USA bör ha velat hålla tyst. Det ligger i linje med deras långsiktiga policy kring signalspaning.

Annat var det när Kina tvingade ned ett liknande långsamt flygande signalspaningsplan från NSA under president W. Bush. NSA flög över vatten nära Kinas luftrum. Man lär ha stannat utanför, men signalspanade på Kina. De skickade upp jaktflyg. Piloten var känd av NSA. En del av dessa övningar är att om möjligt lära känna individer. Spaning på marken kan avslöja var de bor och när de är hemma. 

Sovjet skickade ut “polska tavelförsäljare” som ringde på hos svenska piloter för att “sälja tavlor”. Det verkliga syftet var att komma piloterna riktigt nära. Troligen för att se var sovrummet låg och kanske hur piloterna skulle svara på en fysisk fajt. Svensk säkerhetstjänst trodde att tavelförsäljarnas uppdrag var att förbereda avlivande av svenska militärpiloter innan invasion.

Tillbaks till NSA och den kinesiske jaktpiloten. Denne var känd som djärv och gick så nära NSA-planet han fysiskt träffade. Det ledde till att han störtade och dog. NSA-planet skadades och tvingades nödlanda. Kina tog besättningen tillfånga och beslagtog planets utrustning. President W.Bush fick sina mannar hemskickade men en del teknik avslöjad.

CIVILA DÖDADES

På 80-talet gick ett vanligt civilt sydkoreanskt trafikflygplan längsmed och nära den sovjetiska östkusten. Söderut från USA hem till Korea. Många passagerare var hemvändande turister. Planet hamnade i sovjetiskt luftrum. Sovjet skickade upp jaktflyg, som sköt ned. Alla dog. Sovjet hävdade planet troligen utförde signalspaning för USA. USA förnekade. Sovjets stöd till Nordkorea och USA:s till Sydkorea, låg i bakgrunden. Det här var vid en tid av modernare teknik, inte minst satelliter, varför signalspaning från en civil kärra inte alls var trolig. Inte minst med tanke på överhängande fara för civila. Det visar signalspaningens dynamit. Även så nästa exempel.

Stormakterna har kärnvapenbestyckade u-båtar och en del i signalspaning är att spela in deras motorljud m.m. för att kunna identifiera var de är. Vid ett tillfälle befann sig ett ryskt skepp nära en av US Navys hamnar för ubåtar, i nordvästra USA. Med största säkerhet spelade ryssen in amerikanska u-båtars ljudliga signaturer. Kanadensisk och amerikansk helikopterbesättning gick upp för att kolla in det ryska skeppet. Då riktas laser mot helikoptern, från skeppet. Piloten blir skadad för livet. Kraftig synnedsättning och ständig huvudvärk. Detta skedde nära basen, på amerikanskt vatten. Dock ville inte president Clinton göra stor sak av incidenten. Ingen officiell protest. Trots att det var en krigshandling. Piloten fick inte någon medalj eller erinran att ha skadats i strid för sitt land. Minns jag rätt innebär det minskad ersättning för skadan.

Av detta kan man lära att signalspaning anses vara en vital del i säkerhets- och utrikespolitik. Kanske speglar exemplen också en klasskillnad där de högsta i Washington DC ser sina soldater som ersättliga.

De senaste avslöjandena om NSA av Edward Snowden, och Washingtons reaktion, ska ses i detta historiska ljus. Många i USA tycker den nationella säkerheten står på spel, och då blir individen av mindre betydelse.

JOHN PERKINS ?

En för mig, och säkert för många andra, helt ny uppgift om NSA kommer från John Perkins. Han beskriver i flera böcker sitt arbete för ekonomisk kontroll över stater. T.ex. “Confessions of an Economic Hitman”. I korthet att han för Internationella Valutafonden och Världsbanken, men anställd i privat företag och även med andra finansintressen bakom, arbetade för att med lån och hot, styra länders ekonomi. Hans roll var specifikt att göra överdrivna prognoser som pekade på hur fördelaktigt det vore för nationer att bygga ut infrastruktur m.m. Sedan att få statschefer att skriva på stora lån. Även hota dem. Amerikanska bolag fick de lukrativa kontrakten. Vinsterna för länderna blev inte så stora. De hamnade i skuld och kunde styras. Oftast till att nedmontera sina sociala skyddsnät och rösta “rätt” i FN.

Detta är en mycket viktig och intressant politik att studera i sig. Läs hans böcker, titta på hans videor. Men NSA har förnekat att de arbetar med ekonomisk politik. De hävdar specifikt att Perkins har fel. Mycket ovanligt att NSA går ut med förnekanden. Jag känner inget annat fall.

Kanske är det aningen mer komplicerat. Perkins hävdar att han aldrig varit anställd av NSA, utan privat. Men han berättar att NSA figurerade i hans bakgrundskoll och värvning. Man kan tänka sig att NSA utförde dessa funktioner, men inte mer.

Man kan också tänka sig att ett NSA vore ett bra ställe att gömma andra verksamheter. Men eftersom NSA är så hemligt, blir det lätt för vem som helst att hävda vad som helst om myndigheten.

Perkins berättelser om världsekonomins centralstyrning, är värda att begrundas. Allra mest nu i tider av lån och krav på social nedrustning från IMF-WB. Men hans påstående om att NSA deltar operativt, lägger åtminstone jag åt sidan så länge. Eller så är jag hopplöst fast i gamla tider när signalspaning och finans var två olika saker. Idag sker ju signalspaning på internet, där även pengar färdas.

 SIGNALSPANING OCH JAG

Som pojke brukade jag, ibland med kamrater, försöka få in avlägsna och ovanliga radiostationer. Rundradio och kommunikationsradio. Hemma eller utomhus. Kämpande i snö och mot dålig mottagning. Då lärde vi också att lyssna noga till signalen, för att utröna mer om var den kunde komma ifrån och typ sändare. Själva det analoga ljudet avslöjar om vågutbredning. Atmosfäriska förhållanden och väder avgör hur signalen studsar mellan land och himmel. Det ger olika ljudförvrängningar på analog AM och FM. Ljudanalys är ett hantverk.

Som ljudtekniker fortsatte detta analyserande med att lura ut stämning i studio, hur många som var där och påverkade de som talade, lokalens utformning, typ av mikrofon, vem som var tekniker, samt de talandes bakgrund, bildning, kulturell härstamning, humör, och liknande. Som att läsa av kroppsspråk, ansiktsuttryck och klädsel.

Därför har jag alltid känt samhörighet med professionella signalspanare, men också tyckt synd att de inte kan diskutera sina arbeten lika öppet. Vi inom rundradio diskuterar allt och alla. Kan öppet höra hur alla andra radio- och tevemedarbetare utför sina jobb. Denna öppenhet brukar driva utveckling och därför är det lätt att förstå varför amerikansk underrättelse arbetar ihop med universitet och privata företag. Varför man delar hemliga uppgifter med många. Ökar kortsiktigt risk för läckor men ökar långsiktigt stabilitet. Svenska Säkerhetspolisen gjorde för några decennier sedan en öppning till allmänheten. Vilket bör göra dem effektivare.

SLUTSATS

Det brukar sägas att många av våra tekniska prylar kommer från rymdforskning, och då i första hand NASA, m.fl. Den bistra verkligheten är att många av våra prylar kommer från krigsforskning, och då i första hand NSA m.fl. De brukar ha nya tekniker, kanske, 15 år innan vi vanliga kan köpa dem i butik. Vad har de idag..?

BIG DATA

På den analoga tiden handlade signalspaning bl.a. om att känna av ubåtsmotorers, radar- och radiosignalers, små nyanser, för att bestämma “fingeravtryck” för specifika motorer, sändare och även mänskliga operatörer. En signalspaningsoperatör kunde komma nära den individ hen spanade på. Lära lite om dennes dygnsrytm och humör. I de fall kryptering knäckts, kunde signalspanaren genom fiendens röst, komma mycket nära. Att jämföra med en strategisk spanare (CIA), som visserligen kunde stå öga mot öga och samtala, men där objektet ofta var på sin vakt inför en utlänning.

I dataåldern har detta detaljnosande bl.a. blivit att detaljanalysera hur folk använder tangentbord och mus. Tid mellan klick, tid mellan tangenttryck, även tid att skriva en text, ger fingeravtryck och dagsstämning. Som att läsa handstil. Tid på varje webbsida innan ny klickas fram, kan ge fingervisning om läshastighet och intresse. Även vad som visas på skärmen, kan lagras. 

Dessutom dygnsrytm i form av inloggning/ utloggning. Geografisk position kan översättas till tid på arbete, hemma, hos vänner, på resa. Typ av dator och skärmupplösning säger en del. Om man tycker detta är futilt, ska man komma ihåg att vi inte längre talar om enstaka exempel. Dagens data kan sparas i stora mängder, och man kan oftast få all datanärvaro från en individ. Det blir statistik, inte byggd på exempel/ samplingar, utan på den kompletta datanärvaron. Inklusive mobiltelefon, kontokort, m.m. m.m. För individens hela liv. I värsta fall. Denna analys sköts av datorer.

Även förstås analys av referensramar, kulturell bakgrund och allmänbildning, genom vilka ord individen använder. Samt språkförståelse och grammatik. Detta kan spåra en individ som uppträder anonymt. Det kan också förutsäga vad individen kan tänkas göra härnäst.

Dessa datoriserade analysverktyg behöver inte alltid ha fått psykologiska, kulturella och språkliga spårningsprogram inlagda av människor. Begreppet “Big Data” innebär också att datorer gör enorma jämförelser med alla individers fingeravtryck. Ser vilka som brukar göra vilka saker, och ger så sannolikhetstal, på hur en individ troligen kommer att handla. Byggt på hur liknande individer brukar göra. Kanske innan personen själv är medveten om sin kommande önskan.

Det är denna forskning jag tror vi ska oroa oss över. Hur långt ett NSA, med flera, som ett Facebook, ett Google, MS Windows, Apple,… har kommit här, är givetvis mycket hemligt. Denna teknik kan bli ett formidabelt verktyg för den som önskar få kontroll över världen. Dessutom, att ha en individs hela livs uttryck från datanärvaro, blir att kunna beskriva vilken story man vill, om denna individs liv och tänkande. Bara att plocka valda delar. Dessutom är denna information inte tillgänglig för individen.

KAPPRUSTNING

Om inte USA ligger först i att forska, utveckla och implementera signalspaning inklusive kartläggning av mänskligt beteende, så kommer ett Kina, ett Ryssland, ett Indien, … även privata aktörer, att fylla tomrummet. Frågan är inte om vi ska vara övervakade in i våra innersta tankar, frågan är vem som ska få göra det. Och hur vi ska få insyn. Ingen nation är mer öppen och demokratisk än USA.

Det är svårare än frågan om vem som ska få ha kärnvapen, eftersom vi alla använder datakraft. Kärnvapen och kärnkraft kan man teoretiskt avskaffa, men inte den digitala åldern. Den finns spridd hos alla. För att minska detta hot om allvetande världsregering, skulle vi återgå till lokala samhällen. Till traditionellt leverne. Till lågteknologi. Är det därför lokalt bestämmande och tradition motarbetas så från de som bestämmer?

 


Comments

One response to “Vad är NSA?”

Comments are now closed
  1. Gagarin Miljkovich skriver:

    Suck, nu verkar paranojan ha tagit över….

    Läsarkommentar av epinoa på The Guardian’s artikel http://www.guardian.co.uk/world/2013/jul/01/nsa-spying-allegations-germany-us-france

    “Germany…..and it has learned from its mistakes.

    The US, on the other hand hasn’t. It has 19 covert agencies, more than Hitler’s Germany, Communist East Germany and Stalin’s USSR combined.”